1464-91

1469-26

1469-27

ساعت1469-33 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با شیلا اقبالی درباره کنفرانس رقص ایرانی در بوستن
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با شیلا اقبالی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1469-28

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1469-29

9‌1469-34 تا 10‌ صبح: گفتگو با «مارتیک»
10‌ تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته
9 تا 10: گفتگو با «مارتیک»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1469-30

9‌1469-38 تا 10‌ صبح: آخرین گفتگو با «عطالله خرم» بمناسبت سالگرد رفتن اش
10تا 11‌ صبح: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با گیتی از جوانان گویا
يك تا 2‌: گفتگو با «مسعود اسدالهی) قسمت دوم
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «بتی»
8‌ تا 9‌ شب: آخرین گفتگو با «عطالله خرم»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شعله فرخی» از مرکز پژوهشی دکتر رئوف
10 تا 11: یک قاشق شکر
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1469-31

9‌1469-36 تا 10‌صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» درباره سیستم ضد درد
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «پیروز»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»

 

 

1469-32

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «کاظم عالمی»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1469-41تا12‌: گفتگو با انتونیو جلینی
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر روبن ابرامز» جراح زیبایی
8 تا 9: گفتگوی «پرویز ناظریان و کامران خاورانی»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.