1331-68

1416-19

1416-20

ساعت1416-26 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «منیژه تیموری» خیاط هالیوود
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 98: پریسا- شجریان- مرضیه-تاج اصفهانی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «مریم سروش» طراح لباس و گزارشگر
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مریم سروش»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «منیژه تیموری»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 98: پریسا- شجریان- مرضیه-تاج اصفهانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1416-21

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1416-22

1416-279‌تا10‌ صبح: گپ با دکتر کتایون مطلق پزشک خانواده
10‌تا 11:گلچین هفته 99: مصاحبه فریدون مشیری با استاد دوامی و استاد بنان – صحبت های علی تجویدی – صحبت های ادیب خوانساری – شجریان – بنان-سیمین غانم – ادیب خوانساری- هنگامه اخوان
11 تا 12: شهر فرشته ها در هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 99: مصاحبه فریدون مشیری با استاد دوامی و استاد بنان و…
9 تا 10:گپ با«دکتر بامبان»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها در هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1416-23

1416-289‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با «الن فریدمن و انتونیو جلینی»
10‌تا 11:گلچین هفته 96:رضا ورزنده – حسین قوامی- سیما بینا- شجریان
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  گفتگو با رانی مکابی
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مرتضی فرزانه»                                     
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با رانی مکابی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 96:رضا ورزنده – حسین قوامی- سیما بینا- شجریان 
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «الن فریدمن»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1416-24

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهرام فسازاده و احمد آزاد»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌1416-29 تا 12‌: سخنرانی شهرام ناظری در یو سی ال ایUCLA
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 97: یادبودشادروان نورعلی خان برومند وآثار این هنرمند بزرگ
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 97: یادبودشادروان نورعلی خان برومند وآثار این هنرمند بزرگ
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:  سخنرانی شهرام ناظری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با «شهرام فسازاده»

 

 

1416-25

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «آرمان»خواننده معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
1416-3011‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر حسین برنجی»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوبا «آرمان»
8تا 9:  دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.