1331-68

1343-36

جمعه  هشتم مارچ 

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1343-37 گپ با «ویدا قهرمانی»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی پاپ با سعید محمدی
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «ویدا قهرمانی»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌:1343-38 ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌-موسیقی پاپ با سعید محمدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  9و10 مارچ

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها
دوشنبه 11 مارچ

9‌ تا 10‌ صبح: 1343-39 گپ با «کامبیز ضرغام در پاریس»
10‌تا 12:  موسیقی شرقی
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان 
يك تا 2‌: با «نینا نایبی»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: 1343-40 با «نینا نایبی»
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان
9‌ تا 10‌: گپ با «کامبیز ضرغام»
10‌ تا 12‌: موسیقی شرقی
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  12 مارچ

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «دکترروبن آبرامز» متخصص و جراح زیبایی
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌:  گپ جمشید کاوه با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ 1343-41با «دکتر روبن آبرامز»
9‌ تا 10‌: جهان در جوانان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  جمشید کاوه با «مرتضی فرزانه» 
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  13 مارچ
9‌ تا 10‌ صبح:گپ1343-42 با «سپند» (دکتر لازاروف)
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با «سپند»
9 تا 10: موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  14 مارچ
9‌ تا 10‌ صبح: گپ 1343-43با «شهرام صولتی»
10‌تا 11‌: مصاحبه فرح شکوهی با دیوید ازبورن پیانیست کاخ سفید
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان 
12‌ تا يك: مجله هفتگی
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان با دکتر بامبان
از ساعت 2‌ تا 6 شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
6تا 7:  گپ با «شهرام صولتی»
7‌ تا 8‌: دنياي جاسوسان
8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌: مصاحبه فرح شکوهی 1343-44با دیوید ازبورن پیانیست کاخ سفید
11‌ تا 12‌: ورزش در جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
.