1464-91

1504-66

 1504-67

ساعت1504-73 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی جدید با عبدالله ناظمی(1)
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «حسین اربابی» در ایتالیا
12‌ تا يك: پخش موسیقی
يك تا2‌: گفتگو با «آنتونیو جلینی»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگو با آنتونیو جلینی
8‌تا 9‌: گفتگو با «حسین اربابی»
9‌ تا 10‌: گفتگوی جدید با «ناظمی»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1504-68

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1504-69

9 1504-74تا 10 صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید» روزنامه نگار نامدار
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگوی فارلی قراگزلو با شهرام شب پره
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب: گفتگوی فارلی قراگزلو با شهرام شب پره
9 تا 10 شب: گفتگو با «قاضی سعید»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

1504-70

9‌ 1504-75تا 10‌ صبح: گفتگو با «شهره آغداشلو» درباره فعالیت های جهانی اش
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا يك: گلچین هفته
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یادداشت سردبیر
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شهره آغداشلو»
10 تا 11: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
11 تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1504-71

9‌1504-76 تا 10‌صبح: گفتگو با «هوشنگ توزیع»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «مسعود رضایی» موزیسین مهمان تازه لس آنجلس
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «هوشنگ توزیع»
10 تا 11 شب: گفتگو با «مسعود رضایی»
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

1504-72

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌1504-77تا12‌: گفتگوی «عبدالله ناظمی با مریم نجمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگوی «عبدالله ناظمی با مریم نجمی»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.