1464-91

1578-10

1578-11

9‌ 1578-17تا10‌صبح: گفتگو با وحدت (1)
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با مهرداد اعرابی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با وحدت(2)
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر حسین نجفی»
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1578-12

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1578-13

91578-18 تا10صبح:گفتگو با فتیه عامری
10 تا 11: یادی از عبدالعلی همایون
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با فتیه عامری
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: یادی از عبدالعلی همایون
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1578-14

9‌1578-22 تا 10‌ صبح: گفتگوبا فخری خوروش
10تا 11‌: گفتگو با محمد خردادیان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با فریماه شهراز
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با طاهره سلماسی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با فخری خوروش
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1578-15

9‌1578-20 تا10‌صبح: گفتگو با داوود بهبودی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با ستار
10 تا11 شب:گفتگوی ناظمی با عماد رام
11 تا 12: «خنیاگران»

 

1578-16

9‌1578-21 تا 10‌صبح: گفتگو با «آرش سزاوار»
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگوی ناظمی و عباس رضوی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با پری امینی
8 تا 9: گفتگو با آرش سزاوار
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مارتیک»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.