1464-91

1617-9

1617-10

9‌ 1617-16تا10‌صبح: گفتگو با مسعود فردمنش و فتیه عامری
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با ژیلا اتلیه- فشن دیزاینر
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با علی کوره چیان مجسمه ساز
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با ایرج مهدیان
9‌ تا 10‌: گفتگو با فرد منش و فتیه عامری
10‌تا 11‌: گفتگو با ژیلا آتلیه
11‌ تا 12‌: گفتگو با علی کوره چیان
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1617-11

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1617-12

9 1617-17تا10صبح:گفتگو با محمد بیاتی و سیاوش آذری
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: گفتگو با ناصر چشم آذر
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با ناصر چشم آذر
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با بیاتی و آذری
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1617-13

9‌ 1617-18تا 10‌ صبح: گفتگو با آپیک یوسفیان
10تا 11‌: موسیقی روز آمریکا
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یادی از بیک ایمانوردی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1617-14

9‌1617-19 تا10‌صبح: گفتگو بازنده یاد ویدا قهرمانی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو باحافظ ناظری (درخواست شده)
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با ویدا قهرمانی
10 تا11 شب:گفتگوبا دکتر هوسپیان و دکتر بامبان
11 تا 12: «خنیاگران»

1617-15

9‌1617-20 تا 10‌صبح: گفتگو با اسی نیک نژاد
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با بهروز جلیلی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: مصاحبه با منیژه تیموری
8 تا 9: گفتگو با بهروز جلیلی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با اسی نیک نژاد
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.