1331-68

1364-49

1364-50

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1364-56 گپ با «سوزان روشن» بعد از سکوت چند ساله
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه بزم شاعران با  حضور مهدی سهیلی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، ایرج و انوشیروان روحانی-قسمت اول
11‌ تا 12‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك:Masa Appeal
يك تا2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان 
8‌تا 9‌:  گپ با «سوزان روشن»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11‌ تا 12‌- صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه بزم شاعران با  حضور مهدی سهیلی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، ایرج و انوشیروان روحانی-قسمت اول
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1364-51

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1364-52

9‌ تا 10‌ صبح:1364-57  گپ با «ویدا قهرمانی»
10‌تا 11: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه بزم شاعران با حضور مهدی سهیلی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، ایرج و انوشیروان روحانی-قسمت دوم
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
يك تا 2‌:  گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه بزم شاعران با  حضور مهدی سهیلی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، ایرج و انوشیروان روحانی-قسمت دوم
9‌ تا 10‌:  گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «ویدا قهرمانی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1364-53

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر دانش فروغی» روانشناس سرشناس
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه قسمت اول شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش حمید قنبری و عبدالعلی همایون.
11‌ تا 12‌: گفتگو با1364-58 حسین برنجی متخصص امور طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «دکتر دانش فروغی»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه قسمت اول شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش حمید قنبری و عبدالعلی همایون.
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «دکتر حسین برنجی»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1364-54

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «باقربیک» همکار قدیمی مجله جوانان در ایران
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو1364-59 با «پیام شایانی» متخصص در تصادفات و صدمات بدنی
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با «سروش ایزدی»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح آدینه با «احمد آزاد» -قسمت دوم برنامه شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش، عارف، عطاالله خرم و سیما بینا.
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح آدینه با «احمد آزاد» -قسمت دوم برنامه شما و رادیو با حضور «گوگوش»، علی تابش، عارف، عطاالله خرم و سیما بینا.
8 تا9 شب:  گپ با «باقر بیک»
9 تا 10 شب:سیری در موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی فرهنگ فرهی با «سروش ایزدی»

1364-55

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «بهروز جلیلی» درباره ماجرای جنجالی  Family Awards
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش و نمایشنامه «تلفن» از نوشته های پرویز خطیبی با اجرای مرتضی احمدی.
11‌ تا 12‌:  یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی1364-60 جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش و نمایشنامه «تلفن» از نوشته های پرویز خطیبی با اجرای مرتضی احمدی.
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.