1576-18

هفته قبل به بهانه هشتادمین سال هوشمند عقیلی خواننده نامدار، به همت دکتر حمیدرضا شاه محمدی، ساسان کمالی، حسین مجید، افشار پرتوی و همسرش، حسن خیاطباشی، رکسانا رستگار وهمسرش، مایکل، بهروز خاوری، زهرا سروش، میشل و علی و سینا بیات، پسرش و تهمینه دستیابی و همسرش هوشمند و خانواده اش را محاصره کرده بودند و پیشانی بلندش را غرق بوسه می کردند.
عقیلی همچنان پرقدرت آهنگی را خواند، سینا بیات و حسین مجید و زهرا سروش نیز برایش خواندند.
با آرزوی اینکه جشن تولد هوشمند عقیلی را در نهایت سلامت در صد سالگی جشن بگیریم.

1576-20

1576-19

1576-21

1576-22