1331-68

1404-7

1404-8

ساعت1404-45 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1404-9

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1404-10

9‌ 1404-14تا 10‌ صبح: گپ با «امیر برادران» مفسر ورزشی
10‌تا 11:گلچین هفته 75 -شجریان – سیما بینا- شرح حال آقاحسین قلی برادر میرزاعبدالله- ناظری – بهمن رجبی – مرضیه
11 تا 12: یک قاشق شکر با «سهراب اخوان
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 75 -شجریان – سیما بینا- شرح حال آقاحسین قلی برادر میرزاعبدالله- ناظری – بهمن رجبی – مرضیه
9 تا 10: گپ با «امیر برادران»
10‌ تا 11‌:  یک قاشق شکر
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1404-11

9‌ 1404-15تا 10‌ صبح:  گفتگو با«شاهین جامعی و اسلام شمس»
10‌تا 11:گلچین هفته 72 : پیش درآمد بیات ترک – شجریان – سیما بینا- حسن کسائی –جلیل شهناز- سیمین غانم
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «شاهین جامعی»                                         
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 72 : پیش درآمد بیات ترک – شجریان – سیما بینا- حسن کسائی –جلیل شهناز- سیمین غانم
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1404-12

9‌ تا 10‌صبح: گپ با مارتیک
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گپ با «علی آبادانی» آلمان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 73 : شجریان – سیما بینا- ناصر مسعودی – سروش ایزدی – محمد گل ریز.
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:گپ با «علی آبادانی» از آلمان
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گپ با مارتیک

1404-18

9‌ تا 10‌صبح:گپ با فرامرز اصلانی
10‌تا 11‌: گلچین هفته 73 : شجریان – سیما بینا- ناصر مسعودی – سروش ایزدی – محمد گل ریز.
11‌1404-17 تا 12‌: پشت صحنه با «شیلا» خواننده معروف
12‌ تا يك:  گپ با «عبدالله ناظمی»
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با فرامرز اصلانی
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: پشت صحنه با «شیلا» خواننده معروف
10‌تا 11‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.