1464-91

1600-16

1600-17

9‌1600-23 تا10‌صبح: گفتگو با مژده حبیبی
10‌ تا 11‌ صبح:یادی از «فردین»
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با دکتر مهران توفیق راد
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با منصور سپهرنیا
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر توفیق راد
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1600-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1600-19

91600-24 تا10صبح:گفتگو با مهشید رجایی
10 تا 11: گفتگو با چشم آذر
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با بیک ایمانوردی
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با مهشید رجایی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1600-20

9‌ 1600-25تا 10‌ صبح: گفتگو با گیتی کوشکانی فشن دیزاینر
10تا 11‌: گفتگو با مهشید رجایی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با ستار
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با مهشید رجایی
9‌ تا 10‌: گفتگو با روین آبرامز
10 تا 11: گفتگو با گیتی کوشکانی فشن دیزاینر
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1600-21

9‌ 1600-26تا10‌صبح: گفتگو با شهرام شب پره
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با علی مسعودی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگوی خاک نگار، شیلا و جمال اسفندیاری
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و عماد رام
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با شهرام شب پره
10 تا11 شب:گفتگو با علی مسعودی
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

1600-22

9‌1600-28 تا 10‌صبح: گفتگو با احمد مسعود
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگوی عبدالله ناظمی و علی محزون
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادی از علی نظری
8 تا 9: گفتگوی با احمد مسعود
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.