Javanan_Mix_1278_4

 

آقاي CARL DEMAIO
كانديداي شهردار شهر سن ديه گو

Javanan_Mix_1278_5

دكتر رضا فدايي-سن ديه گو
چند سال است كه شهر سن ديه گو به علت اشتباهات مكرر دچار يك ركود اقتصادي  عميقي شده كه از اين بن بست بيرون رفتن كاري پيچيده و تقريبا به صورت يك كلاف سر درگم درآمده و تاكنون راه چاره اي براي آن پيدا  نشده و هر سال بدو بدتر شده است. در رابطه با اين گرفتاري اقتصادي، چندي پيش گفتگويي با آقايCARL DEMAIO عضو انجمن شهر سن ديه گو
COUNCIL MEMBER كه چند سال است در اين مقام مشغول كار ميباشد وخدمات ارزنده اي به شهر سن ديه گو كرده و ميكند داشتم كه خود را كانديداي مقام شهرداري اين شهر زيبا كرده و از طرف تعداد زيادي از دست اندركاران اين شهر حمايت شده است. در پشتكار و دانشي كه در اوست جاي شكي نيست كه او خواهد توانست شهرداري اين شهر را از نظر مالي سر و سامان ببخشد. چون قبلا در دو شركت مهم مقامهاي مهمي را داشته و به كار اموري مالي ومديريت آن كاملا واردبوده و هم اكنون كتابچه اي بنام A ROAD MAP TO RECOVERY‌ به رشته تحرير در آورده كه در صورت انتخاب بسمت شهردار اين شهر، شكي در آن نيست كه بتواند اين شهر را از نظر مالي در سطح بالايي قرار دهد چرا كه دانش و كارداني را در اين راه دارا مي‌باشد. از همه مهمتر رابطه نزديكي با ايرانيان اين شهر داشته و هر قدمي  درجهت رفاه اين گروه فعال دراين شهر خواهد برداشت. او در برنامه هاي آينده خود گنجانده كه  به هيچ عنوان از بودجه پليس، آتش نشاني و مدارس كم نخواهد كرد تا به رفاه وآسايش مردم شهر لطمه نخورد.  بزودي در باره  او بيشتر خواهم گفت  و  موفقيت او را آرزو ميكنم.