1322-20

 

1322-21

سئوال:  چه عاملي باعث خلق نمايش «زنان جهان را بدوش مي‌كشند» Carry The World Women and Peaceشد؟
از خواندن بريده هايي از مصاحبات خانم Marica Roth با زنان بازمانده از جنگ.
خانم Roth ژورناليست معروفي است كه از برندگان جايزه پوليتزرPulitzer Priz ميباشد. سپس به تحقيقاتي در بين شهادت نامه هاي زنان بازمانده در جهان پرداختم. گويي صداي آن زنان با من حرف مي‌زدند. ومرا وادار به خلق يك نمايشنامه ميكردند. من عميقا به قدرت قصه گويي،  جهت بيدار كردن قلب و الهام بخشيدن، معتقدم.
به قول آريانا : “كاراكتري كه شهره آغداشلو در نمايش ارائه مي‌دهد «خانواده اي نيست كه مزه تلخ جنگ را نچشيده باشد.» و اين حقيقت دردناكي است.”
براي من بسيار جالب است كه چگونه ما انسان ها مي‌توانيم و قادر هستيم از طريق فرهنگ وهنر تلخي ها را به تجاربي تبديل كنيم كه درسي بشود براي ديگران.
درباره نمايش بگوئيد، موضوع قصه چيست؟
هفت زن شهادت مي‌دهند به آنچه كه بر زن وحقوق زن درجهان مي‌گذرد.
اين نمايش با استفاده از عكس ها، ترانه ها وحركات موزون و مشاهدات اين زنان، الهام بخش تماشاگرانش ميشود.
اگرچه هر يك از زنان قصه خود را بازگو مي‌كنند، ولي مهم تر اين است كه نمايش يك وحدتي بين تك تك اين قصه ها به وجود مي‌آورد تا يك داستان انساني را كه بيانگر مسئله به مراتب بزرگ تري است را بيان كند كه همانا رابطه جهاني انسان هاست.
در سطح نمايش درباره سربازان صلح است كه از سلاح آموزش، گفتگو و تبادل فرهنگي جهت پيروزي بر جهل، حرص و آز و جنگ استفاده مي‌كنند.
اين نمايش داستان انسان است، چه مرد و چه زن.
هدف شما از اين نمايش چيست؟
هدف من اين است كه اين نمايش حس همدلي را در تماشاگرش برانگيزد و هشداري باشد براي بيدار كردن روح شان  تا قدمي‌بردارند و به جنبشي بپويوندند.
چرا تماشاي اين نمايش مهم است؟
بنا به قول هنريك ايبسن Henrik Ibsen ‌‌نويسنده نروژي كه در قرن نوزدهم ميزيست «انقلاب در روحيه انسان مهم ترين انقلاب است.» هدف ما اين است كه الهام بخش يك چنين انساني باشيم.
كمي درباره سالن تئاترتان(Imagined Life‌) بگوئيد.
در طول بيست وپنج سال گذشته هدفم توسعه همفكري و هم دلي از طريق هنر بازيگري و نمايش بوده است.
من و همسرم Steve در اجراي نمايش از Tennesse Williams با هم آشنا شديم و ازدواج كرديم و فعاليت خود را به تشويق و ايجاد همدلي از طريق هنر تئاتر اختصاص داديم.
مردم هميشه ميگويند كه با عبور از درهاي اين مركز احساس خاصي مي‌كنند، چرا كه اين تئاتر باعشق ساخته شده است.
نمايش «زنان جهان را به دوش مي‌كشند» فرآورده همين عشق است كه يك شب در موزه مقاومت Musuem Of Tolerance و بيش از يك هفته در Imagined Life Theatre به هدف كمك رساني به مراكزي كه اهدافي مشابه دارند به روي صحنه ميرود.