holywood

رايان اونيل اشياء خاطره انگيز
فارافاست را به موزه بخشيد

رايان اونيل بازيگر با سابقه سينما و تلويزيون، هنوز بعد از دو سال كه از مرگ فارافاست مي‌گذرد، عشق خود را به او نشان ميدهد، در طي مراسمي در واشنگتن دي سي، بخشي از اشياء خاطره انگيز از جمله مايوي قرمز رنگ معروف فارافاست راكه پوستر پرفروش شـده بود، به موزه بخشيد  و گفت فارافاست هيچگاه تكرار نميشود.
در اين مراسم دختر رايان، تاتوم اونيل و پسر مشترك او و فارافاست، ردماند حضور داشتند و پدرشان را كه از شدت احساسات و تاثر مي‌گريست بغل كردند

 

كارلا سركوزي آلبوم تازه اي به بازار ميدهد

holywood2

‌وقتي كارلا برونو آلبوم پرفروش خود Somebody Told Me‌ را با فروش دو ميليون درصدر آلبوم هاي اروپايي نشاند،  هنوز همسر رئيس جمهور فرانسه نشده بود، او در طي اين سه سال پشت سر هــمــســرش نـيـكـلاس سركوزي ايستاده و سعي داشته وقار و متانت و مردم دوسـتـي و خـيـرخواهي خود را ثابت كند و جالب ايـنـكـه درآخـريـن بـار دوسـال پيش در جشن تولد 91‌ سالگي ماندلا در نـيـويـورك روي صحنه نواخت و خواند.
اينك در شرايطي كه به پــايــان دوره ريــاســت جـمـهــوري هـمـسـرش نـزديـك مـيـشود، دهها آهنگ ساخته و در آلبوم جـديـد آمـاده ساخته و مـي‌خواهد بعد از كناره گيري از ميدان سياست، خوانندگي را دنبا ل كند‌.
جالب اينكه كارلا مدل ايتاليايي الاصل، از سوي كارگردانان دعوت به بازي در فيلم ها شده ولي هنوز جواب نداده است
 

دوست پسر بد شگون

holywood3

شايع است از روزي كه كريستينا اگولرا با مت راتلر دوست شده، هر قدمي كه كريستينا  بر مي‌دارد با شكست و بدبياري همراه ميشود، طلاق رسمي اش به بن بست هايي رسيده، بر وزن اش اضافه شده و هيچ چيز كارگر نيست، بخاطر بازي در فيلم Burlesque‌ كلي انتقاد شنيده، در سوپربال با بدبياري روبرو شده، در آخرين پارتي ناگهان بيهوش روي زمين افتاد و آخرين بدشانسي او، حضور بدون اهميت او در مراسم >گرامي< بود