جشنواره تابستانی تیرگان از بیست تا بیست و سوم جولای درهاربرفرانت سنتر در تورنتو با حضور بیش از هزاران بازدیدکننده برگزار شدTry Digital Javanan Now