ما در گروه مشاورین خود بر این باوریم که  هر کسی دوران بازنشستگی خود رو با خیال راحت سپری  کند