ذر فخر »فخر تاتر ایران هم رفت .

چه نوروز تلخ و زهراگینی
دوستان ؛ « اذر فخرجوانان دیجیتال
Try Digital Javanan Now