1322-60

 

 

شبكهNBC در كوران رقابت هاي انتخاباتي ميان پرزيدنت اوباما و میت رامنی به نكته مهمي اشاره داشت و درباره امير طراح ايراني 1322-56حرف زد كه تا امروز براي 4‌ رئيس جمهور امريكا:  ريگان،  كلينتون،  بوش و اوباما لباس طراحي كرده است.
همين بهانه اي شده بود تا با امير طراح برجسته بين المللي درباره نقش لباس و شيك بودن در رقابت هاي انتخاباتي گفتگو كند و اينكه بپرسد چقدر لباس و ظاهر شيك و دلنشين در اين زمينه نقش دارد.
امير چون هميشه با تسلط و احاطه كامل به زبان انگليسي گفت معمولا يك رئيس جمهور ابتدا شخصيت، قدرت و نفوذش بر جامعه مهم است. اقدامات او، فعاليت هايش، انجام  تعهدات اش در درجه اول قرار دارد و خودبخود بايد براي رئيس جمهور لباسي طراحي كرد، كه شخصيت قدرتمند او را تحت تاثير قرار ندهد.
انجام چنين كاري ظرافت ها و شناخت عميق نياز دارد، چرا كه بايد طرحي را آماده ساخت كه هماهنگ و هم آوا با شخصيت پر قدرت و محبوب يك رئيس جمهور باشد، كه مهم اينكه امير در طي اين سالها از انجام آن برآمده است و طرح هايش در همه رسانه هاي امريكايي مورد بحث بوده است. اين مصاحبه اخير نيز بروي سايت خود NBC  و ديگر سايت ها صدها هزار هيت داشته ونشان داده كه در چنين موقعيت خاصي، يك هنرمند برجسته ايراني چگونه همه نظرها را بخود جلب كرده است.1322-57