1331-68

 

 1338-67

جمعه اول فوریه  

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1338-68گپ با «اندی»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی کلاسیک
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «اندی»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش 1338-69در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌: موسیقی کلاسیک
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  2 و 3 فوریه

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه4 فوریه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ مهدي ذكايي با «عطا الله خرم» درباره «مهندس همایون خرم»
10‌ تا 11‌صبح:  موسیقی غربی
11‌ تا 12‌: جهان در جوانان 
12‌تا يك:  1338-70گفتگو با «کاظم عالمی»
يك تا 2‌: طلوع تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «عطا الله خرم»
9‌تا 10‌:   جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: 1338-71طلوع تازه – سعید محمدی
11‌ تا 12‌:  گفتگو با «کاظم عالمی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

سه شنبه  5 فوریه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «دکتر ندا زمان» وکیل مهاجرت
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: 1338-72گپ با «دکتر ندا زمان»
9‌ تا 10‌:  دنیای جاسوسان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  يك قاشق شكر
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  6 فوریه

9 تا 10‌ صبح: 1338-73گپ مهدي ذكايي با «موری»
10‌ تا 11‌ صبح: موسیقی بین المللی
11‌ تا 12‌:  يك قاشق شكر با سهراب اخوان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با «موری»
9 تا 10: موسیقی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12 : يك قاشق شكر

‌پنجشنبه 7 فوریه

9‌تا 10‌ صبح: 1338-74گپ با «داریوش» درخواست شده
10‌تا 11‌: موسیقی شرقی
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: مجله هفتگی
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: مجله هفتگی  
8‌تا 9‌:  گپ با «داریوش»
9‌ تا 10‌: موسیقی
10‌تا 11‌: 1338-75دنياي جاسوسان
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.