1586-60

ابراهیم راد چهره برجسته و برگزیده
ابراهیم راد متخصص معروف و با تجربه در امور بیمه و امورمالی و سرمایه گذاری که از سوی سن فرناندو بیزنس جورنال کاندیدای Trusted Advisor شده بود درمیان 70 کاندیدای برگزیده در منطقه ولی انتخاب شد و به دریافت جایزه و لوح تقدیر نائل آمد.
تبریکی صمیمانه داریم برای ابراهیم راد عزیز.

1586-61