1351-47

علیرضا نژاد دهقان

جمعه شب گذشته هموطنان در داخل ایران شاهد دیدار پرویز کاردان ستار درخانه این هنرمند محبوب بودند.ماحصل این دیدار مروری بر خاطرات هنری گذشته و همچنین زندگی هنری کنونی ستار را شامل میشد که در نهایت با صرف ناهاراین دو هنرمند به پایان رسید.
این برنامه را پرویز کاردان برای VOA تهیه و اجرا می کند و هر هفته به سراغ یکی از چهره های محبوب مردم میرود. برنامه ستار یکی از برنامه های پرطرفدار او بود که  درواقع شروع خوبی برای این تولید تازه بود.

1351-48