1532-58

این سازمـان هفتـه قبل در واشنگتـن دی سی فاندریزینـگ بزرگی داشت وچهـره ها و
شخصیت های معروفی از کاخ سفید و جامعه ایرانی واشنگتن دی سی در آن حضور داشتند

بنیاد Voices Out که با سرپرستی شینی اداره می شود از همه ایرانیان واشنگتن دی سی سپاسگذاری می کند

www.voicesout.org   facebook.com/voicesoutinc

1532-59

1532-60

1532-61

1532-62

1532-63

1532-64

1532-65

1532-66

1532-67

1532-68

1532-69

1532-70

1532-71

1532-72

1532-73

1532-74