sharhe_roy_jeld1269.1

دانشگاه مهرآفرين پيشكش مي‌كند

يافتم مهرآفرين، مهرآفريني كار توست
كورشستان مي‌كند مهرآفريني اين جهان

 

مژده به شيفته گان آرامش و آسايش ودوستي و برابري و آزادي در جهان، از هم اكنون مي‌توانيد شاهنسك كورش مهرآفرين را به همراه 4 سي دي و 4 ديويدي سفارش دهيد، مهركاري كه براي همه ي زمانها مي‌ماند.
پيمانه ام ده كورشا از باده ي دوشين خويش
با دست‌هاي پرنيان با ديده ي نشمين خويش
من بي مغانه مي‌ني ام با جام جم داني كي ام
پيوند جاني با كي ام دريابم از مهرين خويش
من همرسي مي‌خواهمي در بزم شاهنشاهمي
هم رهبر و و هم راهمي اي دولت پيشين خويش
نازش تويي رامش تويي درواخي آرامش تويي
جوش و خروش من زتوست از جوش ساتاگين خويش
خود باورم كن كورشا، اي كورش مهرآفرين
با نيروي افروغ بنداد بهين آيين خويش
من مهريارم مهرمند، مهرآور و مهرآفرين
از ناي وراي و هوش وجوش و خون وخوي و دين خويش

>مهرگفت دويم <
پدرا، كورش مهرآفرين
مرا رهنمون شو
به من بگو اي آرام جانم
 پدر و مادر گران گوهر تو به چه شيوه‌اي به هم دل دادند؟
به چه مرامي‌از همديگر دل بردند؟
كه ميوه ي اين دلدادگي
دلستاني چون تو گرديد؟
كه اين گونه دل ربايي و هم اكنون هم دل مي‌بري و دلبري.
بگو به من بگوآنها كدام مي‌را درآبگينه همرسي نوش كردند؟
كه اينگونه سرخوشي و از دشواري‌هاي مردمي ‌گره گُشي.
بگو به من خديو من،
نوشگر بزم پيمانه پيمايشان كه بود ؟
از چيستي آنان بگو
از كيستي آنان بگو
از هستي آنان بگو
با چه بندادي دلستاني كردند و ويدايي؟
و با چه نيرويي بياميختند
و به چه مهري گوهر يكدانه اي را بپرهيختند
كه ديده به هست بگشود و كورش گرديد .
راز مهرآفريني را از كي آموختند؟sharhe_roy_jeld1269.2
چگونه ؟ چسان ؟
و به تو آموختند
بگو به من بگو فراز من،
 چرا پس از تو اندك اندك آمدند و نا شده كورش نپاييدند و رفتند؟
و ما مانديم ويك جهان بيگانگي با تو يك جهان بي كورشي
و پرستش بانيان سيه روزيمان!
>مهرآفرين پادشاها<
 تو از كدام هوا دم گرفتي؟ بگو!
 كه دلم هواي دم گرفتن درهواي تو دارد
 گر ندمي‌ دم به دمم بي دم توچون بدمم؟
مست ميي نوشگر جام جهان بين جمم
راست با تو گويمي شكوه ي نا گفته همي
از دم كين مردمي‌دم به دمان همي رمم
بي دم تو بازدمم جانكاست و دل آزار
 بگو به من بافرين من،
پادشهم نياز من بگو به من فراز من
بگو از كدام آب نوشيدي كه اينگونه زلا‌لي و پاك
و اينگونه در همه ي زمانها رواني و آبادگر .
 بگو كه مي‌خواهم روان شوم كه نگندم
مي‌خواهم پويا شوم كه نپوسم
مي‌خواهم پاك باشم كه آباد كنم .
بگو به من در كدامين خاك بباليدي
كه چون سرو آزادي و آزاده پرور
و آزاد منش
كه اينگونه ريشه در ژرفايش جهان مهرآفرين داري
 وهماره مانايي و انوشه اي در> زمين مهرآفرين< بگو كه مي‌خواهم هم گِل خاك تو شومsharhe_roy_jeld1269.3 
 و گردن فراز چمن بوستان نيكي ات .
>كورش مهرآفرين<
سينه اي پر درد دارم من ز دست اين جهان
ناخوشم، اندوهگينم از دنش‌ها ي زمان
با همه كمبودها، پژمان‌هاي روزگار
سرخوشم چون يافتم بن بود خود نابيوسان
كورشا تازي نيم، رومي‌مغول زاده نيم
 رود تو فرزند تو >كُر اشايم< بي گمان
 يافتم مهرآفرين، مهرآفريني راه توست
كورشستان مي‌كند مهرآفريني اين جهان
‌•••
بر گزيده‌اي پيام فرنشين دانشگاه مهرآفرين مهندس بزرگمهر به مردم آزادي خواه و آرامش جوي ايران و جهان به پاسمهر آفرينش شاهنسك >كورش مهرآفرين به همراه 4 CD و 4 DVD‌ < به كلك آموزگارمهريار مهرآفرين:
مردم گرانسنگ هم ميهن همزبان م هم نوع ام، آفرين برشما، كتاب كورش مهرآفرين، به قلم مهركار مهرآفرين، نويدفروزش خورشيد مهرآفريني در نهان و نهادهاي گرد و غبار گرفته از كينه و دشمني است، اين يك كتاب ساده نيست، اين يك آفرينش است، آفرينش جهاني ديگر در همين جهان با نام >جهان مهرآفرين<، آري آفرينش جهان مهرآفريني دراين جهان دين زده و سياست زده و پول زده و نژادپرسي زده، اين يك باور است در جهان بي باوري، در جهان در بند عقيده و عقده‌ها ، كتاب كورش مهرآفرين، گمشده ي روح بشر سرگردان در قلمرو آهن و پولا‌د و جنگ و تفرقه است، اين كتاب بازگشت مرام و منش كورش به زمين مهرآفرين است، زميني كه سال‌ها بوي جانبخش خوي منش كورش از آن رخت بر بسته...هر انساني تشنه ي ذات حقيقت است ...هيچ چيز بهتر از اين مصرع گوياي سخن مهرآفرين نيست: كورشستان مي‌كند مهرآفريني اين جهان.
•••
رستم مهرآفرين را بسياري پارسي زبانان بيننده ي تلوزيون‌هاي برون از مرز مي‌شناسند، پهلوان رستم نخستين نوجوان پارسي گويي است كه از 9 سالگي به آموزش شاهنامه با زبان شيرين كودكي آغاز كرد و از دوازده سالگي برنامه‌هاي آموزش شاهنامه را در تلوزيون‌هاي لس آنجلس براي مردم شيفته ي فرهنگ و هنر به ارمغان آورد، رستم اكنون 17 سال دارد، اما 13 سال است كه مهرجوي دانشگاه مهرآفرين است، وي هم اكنون كارگردان هنري دانشگاه مهرآفرين است، و به باور بسياري از نيك انديشان خردمند به مانند پدرش آموزگار مهرآفرين، آينده‌اي تابناك‌تر از نياكانش در انتظار اوست .
دانشگاه مهرآفرين يكي ديگر
 از گوهر‌هاي هاي خود را پيشكش مي‌كند:
شاهنسك كورش مهرآفرين همراه با چهار سي دي و چهار ديويدي، جاودانه ي يگانه و بي همتا ازجهان پهلوان ميدان سخن: آموزگار مهريار مهرآفرينsharhe_roy_jeld1269.4 
 هركجا كه هستيد از هم اكنون مي‌توانيد اين ارمغان گران گوهر را سفارش دهيد
گنجينه ي كورش مهرآفرين ~در آزادي جهان
كاري به سترگي پيشينه ي هخامنشيان، به شكوه فروهندگي فرهنگ آريانا
به دلا‌رايي پولا‌ب سرود زرتشت و فردوسي و بلخي،
 به زلا‌لي سهش نظامي‌و سعدي و حافظ و نظامي‌
ديوان كورش مهرآفرين تمام رنگي با برگ‌هاي گلا‌سه و پوشينه يا جلد گالينگور و اندازه ي شاهنامه اي به همراه چهار سي دي، چهار ويديو با سداي نويسنده و سراينده آموزگار مهريار مهرآفرين در يك پكيژ بسيار آراسته و زيبا
اين گنجينه ناگفته‌هاي نهان 2500 سال بي كورشي است مردمي‌است
 اين گنجينه گشودن جادوي پس ماندگي ميهن و پرده برداشتن ازرخ رازهاي پنهان ويراني ايران و جهان است
 اين ارمغان، درمان دردهاي نو و كهنه ي زمين و زمان است.
چشم براه ارمغان دانشگاه مهرآفرين باشيد.

 

گفتگوي آقاي منوچهر اميدوار سردبيرهفته نامه ي پيام نيويورك
 با مهندس منوچهر فراهاني(بزرگمهر) مدير دانشگاه مهرآفرين– پنجشنبه 8 سپتامبر


اين روزها براي فرهنگ و ادب و دانش ايران روزهاي هيجان انگيزي است براي نخستين بار چند رسانه ي ايراني يكپارچه> ديوان كورش مهرآفرين(< اثر آموزگار مهريار مهرآفرين) را به همهراه چهار دي وي دي و چهار سي دي(با سداي نويسنده)sharhe_roy_jeld1269.5 تبليغ مي‌كنند از جمله تلوزيون پارس، تلوزيون ايران آريايي، تلوزيون نواي اميد، تلوزيون عصر امروز، تلوزيون آپادانا، هفته نامه ي جوانان، هفته نامه ي فردوسي، روزنامه صبح ايران، راديو سداي ايران در كاليفرنيا و تلوزيون ايتو و ندا تي وي در واشنگتن دي سي وهمچنين تلوزيون وطن و هفته نامه ي پيام در نيويورك، بسياري از اديبان فرهنگيان، ميهن پرستان هنرمندان، دانشمندان، گروهها و انجمن‌هاي گوناگون فرهنگي اجتماعي و حتا سياسي پيش از پخش گنجينه ي دانشگاه مهرآفرين به گفتگودرباره ي اين ارمغان دانشگاه مهرآفرين پرداخته‌اند …، در اينجا گفتگو ي ويژه‌اي ميان كدبان منوچهر اميدوار سردبيرماهنامه ي پيام با فرنشين دانشگاه مهرآفرين كدبان منوچهر فراهاني (بزرگمهر) انجام گرفته كه چكيده‌اي از آن را به آگاهي خوانندگان گرامي‌هفته نامي و ‌وزين جوانان مي‌رسانم، در بخش دويم گفتگوي دكتر مهشيد دكتر سيروس اسدي از آموزگارمهرآفرين پيرامون آفرينش كورش مهرآفرين است
•••
 منوچهر اميدوار: پرسش نخست ‌،جناب آقاي مهندس فراهاني ضمن درود و قدرداني از اينكه دعوت من را براي گفتگو به مناسبت چاپ و انتشار گنجينه ي كورش مهرآفرين با چهار سي دي و چهار DVD‌، در ابتدا بطور مختصر دانشگاه مهرآفرين را معرفي بفرماييد؟
با درود به شما استاد >منوچهراميدوار.< دانشگاه مهرآفرين كه يك ارگانيزيشن غير سياسي و غير انتفاعي مي‌باشد هيچ شباهتي به دانشگاه هايي كه شما‌ها مي‌شناسيد ندارد . گر چه اين دانشگاه بيش از سه سال پيش در كاليفرنيا قانوني به ثبت رسيده است ولي ريشه ي فكري و انديشه آن در دل تاريخ آبشخور فرهنگ ناب ايران سرافراز است
اما همانگونه كه آموزگار دانشگاه مهريار مهرآفرين در برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه در رسانه‌ها بارها و بارها گفته است دانشگاه مهرآفرين نخستين دانشگاه ايراني پس از هزار و چهارسد سال است كه دانش ايراني، فرهنگ ايراني، منطق ايراني، فلسفه ي ايراني، اخلا‌ق ايراني، مرام ايراني ناب و خالص را پس از دانشگاه گندي شاهپور در زمان پادشاه انوشيروان دادگر و بزرگمهر بختگاني به مردم تقديم مي‌كند.
جناب مهندس بزرگمهر بفرماييد كه اداره كنندگان آن چه كساني هستند؟
دانشگاه مهرآفرين داراي انجمن مديران است چون اين دانشگاه تنها دامنه ي كارش به ايران وآسيا ختم نمي‌شود از اين رو انجمن مديران آن متشكل از مليت‌هاي گوناگون مانند امريكايي يوناني، چيني، سوري، اروپايي و امريكاي جنوبي است … اما دو تن از مديران هيت مديره ي دانشگاه دكتر اروشا و دكتر ويشتا هستند.
آيا يك دانشگاه واقعي مثل آكسفورد يا دانشگاه نيويورك است و استادان آن چه كساني هستند؟
اين دانشگاه نه كمي بلكه خيلي بيشتر از دانشگاه آكسفورد و نيويورك واقعي است، دانشگاه مهرآفرين يك كارخانه ي انسان سازي است، براي آفرينش جهان برتري در همين جهان كه آن >جهان مهرآفرين نام داردآموزگار مهرآفرينبنداد مهرآفرين< مراجعه كنيد. بي گمان همگي شگفت زده وسورپرايز خواهيد شد و در خواهيد يافت كه دانشگاه مهرآفرين نه تنها با دانشگاههاي زور و زري جمهوري اسلا‌مي‌ ‌ايران مانند سراسري و آزاد و شبانه و رزمندگان و پيام نور و دانشگاههاي امام حسين و امام جعفر صادق و شهيد دستغيب و مفتح و امام خميني وبلا‌ل حبشي و... هيچ شباهتي ندارد بلكه دانشگاههاي معتبر دنيا مانند اكسفورد و بركلي و كمپريچ و سوربن و ... را آموزش خواهد داد تا بيشتر از اين سياست باز‌ها و بمب سازها و تفرقه افكني‌ها و ويرانگرها تربيت نكند بلكه از نفرين آفريني در اين جهان آسمند باز ايستند و به مهرآفريني بپردازند.
دانشگاه از مجموع چند دانشكده درست شده است دانشگاه شماچه دانشكده هايي دارد؟ استادان آن چند نفر و چه كساني هستند ؟
استاد اميد‌وار، من خودم از دانشجويان ممتاز كارشناسي ارشد دانشكده ي فني بودم، همانگونه كه مي‌دانيد اين جا هم كه آمدم هنوز كه هنوز است دارم درس مي‌خوانم و دانشجو هستم و پدر يك وكيل دادگستري >دكتر وشتا دكتر اروشا آموزگارمهريار مهرآفرين< نه تنها يك دانشگاه معتبرند، بلكه هر كدام از72ديوان او يك زرتشت فردوسي و بلخي سعدي حافظ كاملتر است، اين سخن كمي نيست كه دارم در برابر چهارسد مليون فارسي زبان مي‌گويم، مهريارمهرآفرين تنها آموزگار يا استاد و پروفسور دانشگاه مهرآفرين است كه به عقده ي من هر 1000سال شايد يكي مانند مهريار مهرآفرين پا به عرصه گيتي بگذارد، هردانشمند با وجداني كه چند سطر از هر كدام از كتابهايش را مطالعه كند اعتراف مي‌كند كه مهريارمهرآفرين از دل تاريخ بدست آمدست است، اگر به گفته فردوسي بزرگ عيب‌ها وآك و حسادت هايمان را كنار بگذاريم و براي ديدن و شناختن او و آثارش عينك مهرباني و مردانگي و ميهن پرستي و انصاف به چشم بزنيم آن وقت هست كه همه ي فارسي زبانان جهان من را ستايش مي‌كنند كه فرازمندانه تمام زندگيم تمام پس اندازم را در راه چاپ و نشر و پخش آثار بي مانند ايشان به بشريت بكار گماردم، آن وقت راز مهرآفريني و جاودانگي را در مي‌يابيم
دانشگاه مهرآفرين نخستين دانشگاهي است كه تمام دروس و آموزه هايش را خودش نوشته است، 75 كتابي كه يك سطر آن در هيچ كتابخانه ملي و دانشگاهي در جهان يافت نمي‌شوند پشتوانه ي دانشگاه مهرآفرين است كه 35 تا از اينsharhe_roy_jeld1269.6 كتاب‌ها را افتخارانه در سال جاري 12 ماه مي‌دانشگاه يو سي ال اي كاليفرنيا نمايش داد و ديده ي حيرت نا ايرانيان بروي دانشگاه مهرآفرين گشوده شد اين سخن كمي نيست، دانشگاه مهرآفرين خود يك جهان دانشي است، 75 كتاب آن خوراك سالم 75 هزار دانشگاه انسان ساز خواهد بود و امروز را بياد بسپاريد دانشگاه مهرآفرين در آينده‌اي نه چندان دور در سراسر جهان شعبه‌هاي خود را باز خواهد كرد (براي آگاهي بيشتربه سخن بزرگمهر كه در هفته نامه ي شماره ي1266 جوانان چاپ شده توجه فرماييد)
 بودجه دانشگاه بودجه ي هنگفتي است از كجا تامين مي‌شود؟
همانگونه كه تمام كتاب‌هاي اين دانشگاه را يك شاعر و نويسنده ي نابغه با نام آموزگار مهرآفرين نوشته و سروده است كه وارث دانش پيشنيان است و سروده است و يك جوان استثنايي به مانند رستم 17 ساله بيشتر كارهاي مهم و مانكور فني و هنري دانشگاه را به تنهايي كارگرداني مي‌كند، وقت آن است كه در اين جهان آلوده ي زر و زور، در اين كوران‌هاي جيره خواري و سر سپردگي و نان دونان خوردن در جايگاه مدير دانشگاه مهرآفرين اعتراف كنم بودجه ي هنگفت اين دانشگاه را يك نابغه پرداخت كرده كه سنت سنت اين پول و ريال ريال آن دسترنج تلا‌ش و كوشش و سازندگي و آباداني اوست و آن مرد امروز خودش را وارث لا‌يق> كورش و زرتشتمنوچهر فراهاني< است كسي كه با اين دهش و سرمايه گذاري معنوي كه شايد هزاران سال ديگر بهره‌اش نصيب جهانيان شود جاودانه شد.
در حقيقت كار دانشگاه مهرآفرين بارهاي مادي و معنوي آن نياز به شناساندن دارد تا مردم جهان بدانند كه همه چيز پول نيست، آيا از نظر امريكا ارزش آن شناخته شده است؟ اگر شناخته شده‌اند فارغ التحصيل‌هاي آن چه عنواني دريافت مي‌كنند؟
بلي ما كارمان قانوني است و امريكا را ايران زمان هخامنشي مي‌دانيم همانگونه كه پرچم ايران و امريكا را با هم آميختيم و اصالت اين كار سياست ما نيست چون ما سياسي به معناي امروزي نيستيم بلكه تاثير انديشه ي كيازند كورش هخامنشي بر پيدايش قانون اساسي امريكا از سوي جناب> توماس جفرسون<است و ما خودمان را سرباز امريكا نه سربار امريكا مي‌دانيم و همانگونه كه دريافتيد دانشگاه مهرآفرين جوان است و انديشه ي جوانان ساختن و آباداني است و امريكاي جوان با پديده ي بي مانند با نام دانشگاه مهرآفرين بي گمان روز‌هاي خوشي را خواهد داشت،
در باره شيوه ي فارغ التحصيل‌هاي دانشگاه مهرآفرين و شيوه ي رتبه بندي و عنوان‌هاي پايه اي آن را را با يد در كتاب بنداد مهر مهرآفرين جستجو كنيد و آموزگار مهرآفرين بهتر پاسخگوي شما خواهد بود شد تنها در باره ي فارغ التحصيل‌هاي دانشگاه مهرآفرين اشاره مي‌كنم كه آنها كورش هايي هستند كه بزودي جهان را كورشستان مي‌كنند:
يافتم مهرآفرين، مهرآفريني راه توست
كورشستان مي‌كند مهرآفريني اين جهان…
(كورش مهرآفرين)،
آيا تا كنون چند تا از اين كتاب‌ها ترجمه شده است ؟
كتاب هايي كه تا كنون به انگليسي ترجمه شده‌اند عبارتند از جلد اول و دوم >خدا آمد به خود آي<، پيوند مهرآفرين، اي عشق، گوهر‌هاي مهرآفرين، هرآمريكايي بايد بداند، گنج نامه‌هاي مهرآفرين كه خود شامل ده گنج نامه هست و چند تايي ديگر كه در دست ترجمه هستند.
لطفا در مورد كتاب كورش مهرآفرين بفرماييد؟
گنجينه ي كورش مهرآفرين را بارها كارشناسانه گوش داده‌ام و خوانده‌ام نه يك شاهكار است، بلكه اين اثر شايستگي دريافت جايزه ي نوبل ادبي جهان و همچنين جايزه ي صلح جهاني را دارد، اين نظر من است وبيشتر از اين در باره ي كورش مهرآفرين را به آفريدگار اين جاودانه يعني آموزگار مهرآفرين مي‌سپارم كه در بخش دوم اين گفتگو حظور خواهند داشت و به پرسش‌هاي هم ميهنان فرهيخته در باره ي كورش مهرآفرين پاسخ خواهند داد.
 گزارشگر: رستم مهرآفرين
 از دانشگاه مهرآفرين
 لس آنجلس سپتامبر2011